top of page

TIETOSUOJASELOSTE

 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Seloste päivitetty: 8.10.2022

1. Rekisterin nimi  

Helsinki-kalenterin tilausrekisteri

2. Rekisterinpitäjän ja vastuuhenkilön yhteystiedot

Ari Vitikainen

Malminkatu 36 B 46

00100 Helsinki

arivitikainenphotography@gmail.com

Puhelin 045 6249812

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käytetään ainoastaan Helsinki-kalenterin 2023 tilausten toimittamiseen asiakkaalle.

4. Rekisterinpitäjän aikomus käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot kerättiin. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle ennen tällaista jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot.

Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen, kuin mitä selosteen kohdassa 3. on yksilöity.

 

5. Kuvaus tiedoista, rekisteröidyistä ja käsiteltävistä henkilötiedoista

Rekisteröidyt ovat henkilöitä jotka tekevät Helsinki-kalenteri tilauksen käyttämällä tähän tarkoitukseen jaettua Google form linkkiä.

Käsiteltävät tiedot:
a. Asiakkaan nimi

b. Sähköpostiosoite

c. Puhelin numero

d. Kuinka monta kalenteria tilataan

e. Kalenterien toimitustapa

f. Toimitusosoite

g. Asiakkaan tekemän ostoksen yhteishinta

h. Maksutapa

i. Asiakkaan mahdollisesti jättämä viesti


6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään, kunnes kalenteritilaukset on toimitettu. Tiedot poistetaan viimeistään vuoden 2022 lopussa. 

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot antaa asiakas itse

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

 

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsitellään vain siinä tarkoituksessa, johon ne on kerätty. Tietoihin pääsevät käsiksi vain rekisterinpitäjän valtuuttamat henkilöt. 

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

 

12. Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • saada pääsy kaikkeen rekisterissä olevaan itseään koskevaan tietoon (tarkastusoikeus).

  • vaatia virheellisten tietojen korjaamista.

  • vaatia tietojen poistamista.

  • rajoittaa tietojen käyttöä.

  • peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn.

 

Rekisteröity voi käyttää kaikkia oikeuksiaan ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään (ks. selosteen kohta 2). Rekisterinpitäjän on vastattava tarkastus- ja korjausvaatimuksiin mahdollisimman pian. Jos pyynnön toteuttaminen on tavallista työläämpää esimerkiksi tietojen suuren määrän takia, vastaus on annettava yhden kokonaisen kalenterikuukauden kuluessa.
Jos vastausta ei anneta tai tietojen käsittelyssä on muita puutteita, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle eli tietosuojavaltuutetulle.

bottom of page